Почивка и образование

UE reiting 29.04.2022 sgrada Custom

Постоянното подобряване, обновяването и модернизирането на наличната образователна инфраструктура с цел осигуряване на комфортна и споделена качествена среда за обучение на младите хора са сред приоритетите и текущите успехи на Икономически университет – Варна – първото икономическо висше училище в България.

Създаването на условия за споделена хибридна облачна инфраструктура стана възможно в рамките на изпълнение на проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС в комбинация с инвестиционни разходи, реализирани със собствени средства на висшето училище.

В резултат Икономически университет – Варна разполага с хардуерна конфигурация от сървъри и мрежови компоненти, покриващи съвременните изисквания за дисково пространство, размер на оперативната памет и изчислителната мощност в унисон с новото поколение технологии, годни за създаване на Big Data съдържание и изкуствен интелект. Тя включва сървъри за видео обработка и системи за провеждане на видео лекции и упражнения. Създадени са условия за провеждане на електронно базиран учебен процес въз основа на споделянето на ресурси между ИУ – Варна и висшите училища – партньори в проекта.

EU Varna 10.08.2020 2

За обезпечаване на нормалното функциониране на сървърите и надеждността при експлоатацията на хибридната инфраструктура, разположена на територията на Икономически университет – Варна, е осигурена и обновена изолирана зала с контрол на достъпа, климатична система, двойно електрозахранване, включително UPS система за осигуряване непрекъснатост на захранването, дизел генератор (агрегат), пожароизвестителна и сигнално-охранителна системи. Системи за следене на параметрите на околната среда също са част от функциите на сървърните шкафове.

Проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ се изпълнява в партньорство с Технически университет – Варна, Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Освен споделената хибридна облачна инфраструктура, създадена в различни форми във всяко от висшите училища – партньори за целите на учебния процес, четирите университета подписаха общо шест споразумения за съвместно обучение на студенти по четирите специалности, създадени в рамките на проекта, чиито пилотни приеми на студенти са за учебна година 2022/2023 г. Те са без такси за пилотните випуски за специалностите в ОКС „магистър“ и без такса за първата година за пилотния випуск специалността в ОКС „бакалавър“:

  1. Специалност „Data science”, ОКС „бакалавър“ (Прием: ИУ – Варна; Партньори: ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ и ШУ „Епископ К. Преславски“);
  2. Специалност „Интегрирани системи за дистанционно наблюдение и контрол“, ОКС „магистър“ (Прием: ШУ „Епископ К. Преславски“; Партньори: ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ и ИУ-Варна / Прием: ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“; Партньори: ШУ „Епископ К. Преславски“ и ИУ-Варна);
  3. „Уеб дизайн и сигурност”, ОКС „магистър“ (Прием: ШУ „Епископ К. Преславски“; Партньори: ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ и ИУ-Варна);
  4. „Съвременни системи в земеделието“, ОКС „магистър“ (Прием: ШУ „Епископ К. Преславски“; Партньори: ТУ -Варна и ИУ-Варна / Прием: ТУ – Варна; Партньори: ШУ „Епископ К. Преславски“ и ИУ-Варна).

Четирите специалности са с мултидисциплинарен характер, включват дисциплини от различни професионални направления и обучението се осъществява от членовете на академичните състави на Икономически университет – Варна, ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“, Технически университет – Варна и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

UE Data Science proekt

Продължава приемът в най-новата бакалавърска специалност „Data Science“ в Икономически университет – Варна за учебната 2022/23 г. Тя е в платена форма на обучение без такса за първата година, защото двата семестъра се финансират от проекта. „Data Science“ е с 4-годишен курс на обучение в 8 семестъра в Професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“. План-приемът за първата 2022/2023 година е в Икономически университет – Варна, а преподавателският състав е от трите висши училища. Учебният план съдържа общо 42 дисциплини: 28 за Икономически университет – Варна; 7 дисциплини – Шуменски университет и също 7 дисциплини – ВВМУ.

Обучението по специалността ще се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи, средства и информационни технологии. Учебният план е съставен при отчитане мнението на потребители на кадри, на студенти и предвид добрите образователни практики по предлагане на аналогични учебни програми в България и в чужбина. Целта е да се формират у студентите знания, умения и компетенции за изпълняване на разнообразни дейности в областта на организацията, администрирането, интегрирането на данни, извършване на интелигентни бизнес анализи и извличане на нови знания от данните.

Сред дисциплините, които ще се изучават, са: "Изкуствен интелект", "Интернет на нещата", "Облачни технологии", "Големи данни", "Криптиране и защита на данни". Програмата по „Data Science” ще подготвя квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят в бизнес организации (в т.ч. ИТ фирми) и в структурите на публичната администрация; (2) могат ефективно да изпълняват задълженията си на информатици, специалисти в разработката на анализите на данни; (3) създават и прилагат съвременни ИТ решения; (4) мислят креативно, анализират бизнес и информационни процеси.

Share

Времето

giweather joomla module

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
Община Варна
Технически Университет Варна
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
Клиника Нова
Яхти Биляна Варна
Алина Тур
Trips With Rosie