Home
Вашият компас в дебрите на България!
 

 

 

select your language: 

Български  /  Руский

English is not implemented yet...

 

EU logo
ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-1152 ESF-1203-03-02100
"Интернет информационна система и електронен магазин в сферата на туризма"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!
Настоящата интернет страница е разработена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. „Венис груп“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на сайта и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че публикациите в него отразяват официалната позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта
ESF logo